Manuel van der Avoird
Spiritueel Therapeut


Praktijk   ·   Artikelen

Bewustzijn en dualiteit


Bewustzijn is het vermogen om bewust te zijn; Bewust van jezelf, van anderen, van de planeet, van de kosmos, enzovoorts. De mens heeft een hoger bewustzijnsniveau vergeleken met dieren, en door dit hogere bewustzijn is men in staat om het eigen bestaan te onderzoeken. Daarnaast is niet iedereen even bewust; Door de lessen die het leven te bieden heeft groeit iedereen en ieder wezen min of meer in bewustzijn op zijn/haar eigen tempo, en vervolgt dit verder in volgende levens. Bewustzijn is onder te verdelen in twee soorten bewustzijn: mentaal (verstandelijk) en spiritueel (gevoel/intuïtie) bewustzijn. Slechts door de combinatie van deze twee zal men op een juiste manier kunnen begrijpen en doorzien hoe de dingen werkelijk zijn, onbevangen en onbevooroordeeld.


Yin & YangIn het universum waarin wij leven bestaat hetgeen wat men “dualiteit” noemt, wat tweeledigheid betekend. Dit betekend dat alles in het universum twee tegengestelde polen heeft, die in wezen samen één zijn als de twee zijden van één munt, zoals licht en duisternis, warm en koud, mannelijk en vrouwelijk, goed en slecht, enzovoorts. Het symbool van Yin en Yang (hier rechts afgebeeld) is het Chinese symbool van kosmische dualiteit. Let hierbij op dat Yin nooit geheel Yin kan zijn en Yang nooit geheel Yang, aangezien beide helften een beetje van de tegenovergestelde pool in zich hebben. Dit wil bijvoorbeeld bij de vergelijking van licht/duisternis zeggen dat de duisternis op z'n minst altijd nog een klein beetje licht in zich draagt en het licht op z'n minst altijd nog een beetje duisternis.

Ook de menselijke hersenen zijn aan de dualiteit onderhevig en verdeeld in een linker- en een rechterhelft, beiden met verschillende eigenschappen. We kunnen hierbij onderscheid maken tussen de rationele (verstandelijke) en controlerende linker hersenhelft en de emotionele (gevoel), intuïtieve (spirituele) en creatieve rechter hersenhelft van het brein. Veel mensen zijn op dit vlak echter niet in balans; Men is in het eigen bewustzijn namelijk vaak óf te aards georiënteerd waarbij men alles puur verstandelijk vanuit eerder opgedane kennis beredeneerd waar men niets wil weten van geloof en (ware) spiritualiteit, óf men is te hemels georiënteerd en bij wijze van spreken tussen hemel en aarde “zweeft” waarbij men blind gelooft zonder te willen begrijpen, dus zonder het gezonde logische verstand hierbij te gebruiken.

Het rationele aspect heeft de eigenschap om te kunnen begrijpen op verstandelijk niveau en is gericht op controle en macht, het emotionele heeft de eigenschap om te kunnen invoelen op spiritueel niveau en is gericht op vertrouwen en overgave. Beide eigenschappen zijn echter nodig om bewustzijn te ontwikkelen en te begrijpen op zowel verstandelijk als gevoelsniveau. Alleen door te onderzoeken kan men bestaande inzichten begrijpen (en controle/macht hierover krijgen) en alleen door zichzelf open te stellen (vertrouwen en overgave) voor het onbekende kan men nieuwe inzichten verwerven. Men zou in een bepaald opzicht het rationele dus als conservatief/behoudend kunnen beschouwen en het emotionele als progressief/vooruitstrevend.

Over het algemeen gezien is de linker hersenhelft bij mannen wat meer ontwikkeld dan de rechterhelft en bij vrouwen is het precies andersom waar de rechter hersenhelft wat meer ontwikkeld is. (Al komen mannen en vrouwen op dit vlak echter steeds meer in balans als gevolg van de stijging in bewustzijn.) In het apocriefe boek “Het Evangelie van Thomas” (22) deed Jezus van Nazareth de volgende uitspraak:

“Als jullie de twee één maakt en als jullie het innerlijk maakt als het uiterlijk, en het uiterlijk als het innerlijk en het boven als het beneden, en als jullie het mannelijke en het vrouwelijke tot één maakt, zodat het mannelijke niet mannelijk zal zijn en het vrouwelijke (niet) vrouwelijk... dan zullen jullie binnengaan [in het Koninkrijk].”De begrippen: innerlijk en uiterlijk, boven en beneden, en mannelijk en vrouwelijk worden hier als voorbeelden van dualiteit gebruikt. Jezus heeft het hier namelijk over het in balans brengen, het één maken van de beide polen van de dualiteit. Alhoewel het Koninkrijk (van God) vaak uitgelegd wordt als de hemel, is het echter een metafoor voor voor een hogere staat van bewustzijn dat voorbij de dualiteit gaat, dat ook wel het zogenaamde “Christusbewustzijn” wordt genoemd.

Door het in balans brengen van beide polen waardoor ze elkaar niet meer afstoten veranderd dualiteit in polariteit. Polariteit verschilt van dualiteit omdat bij polariteit beide polen elkaar niet afstoten zoals bij dualiteit maar elkaar juist aantrekken en tevens complementeren. Wat dus eerder een strijd was om de dienst uit te maken veranderd nu in een verzoening tussen beide partijen. Het universum waarin wij ons bevinden zal dan juist door de heersende dualiteit ook zeer geleidelijk veranderen in een universum van polariteit.

Alleen als men de kwaliteiten van beide hersenhelften in min of meer gelijke mate gebruikt zullen verstand en gevoel steeds meer met elkaar in balans komen waarbij men het ene niet voor het andere afsluit en daadwerkelijk bewuster wordt. Ook de communicatie tussen lichaam en geest zal worden verbeterd, wat gezondheid en welzijn ten goede zal komen. Als men bewuster is van wat men denkt en voelt, wil men normaal gesproken ook gezonder gaan leven.

Maar in tegenstelling tot wat de meeste mensen denken, beperkt het bewustzijn zich echter niet slechts tot wat er zich in het hoofd afspeelt, omdat elke levende cel in het lichaam bewustzijn heeft. Iedere cel heeft intelligentie en kan op zichzelf voortbestaan. Lichaamscellen reageren via een chemisch proces op hetgeen wat men denkt en voelt, zowel positief als negatief. Ook gevoelens en emoties worden opgeslagen in deze cellen, wat men het cellulair geheugen noemt.

Wanneer men een ontspannen en gezonde levensstijl volgt, waarbij men steeds meer in harmonie komt met zichzelf, dat vrij is van angst en stress, en waarbij men op een gezonde manier van zich/haarzelf houdt, zullen de lichaamsfuncties en het immuunsysteem optimaal werken en de energie vrij doorstromen, want er bestaat een direct verband tussen het lichaam en de geest. Maar het omgekeerde is ook waar aangezien dat door negatieve vastgehouden/onderdrukte emoties energetische blokkades in de energiestroom van het energielichaam kunnen ontstaan, waardoor de energie minder vrij kan stromen. Hierdoor kan het zelfgenezend vermogen van het lichaam zodanig worden verzwakt dat ziekte en ongemak kan ontstaan.

Samenhangend met de groei in bewustzijn zal ook de energie-invoer van de chakra's (energiewielen) verhoogd worden. Wanneer de hogere chakra's voldoende ontwikkeld worden zal men steeds ontvankelijker worden voor de “hogere” invloeden en werkelijkheden, en ook buitenzintuiglijke gaven kunnen worden ontwikkeld omdat men dan op energetisch niveau steeds meer de hogere frequenties van de hogere dimensies benaderd. Dit proces dient langzamerwijs te worden ontwikkeld omdat het anders psychische problemen kan geven aangezien de geest de vele nieuwe inzichten, indrukken en informatie maar moeilijk in een korte tijd kan verwerken.Terug naar het artikelenoverzicht

Terug naar boven
Energetisch genezen

Contact

E-mail:
Telefoon:
06 2147 6421
Praktijkadres: Noorderlaan 20, 5102 BD Dongen, Nederland
KVK-nummer: 84319887
Geen enkele tekst op deze website mag zonder toestemming elders gebruikt worden zonder uitdrukkelijk geschreven toestemming van de auteur.
Voor vragen en feedback kunt u een .