Manuel van der Avoird - Spiritueel Therapeut
Manuel van der Avoird
Spiritueel Therapeut


Over mij   ·   Contact   ·   Artikelen

Alles is energie


Wat ligt er aan de grondslag van het stoffelijke? Wel, de wetenschap heeft de gewoonte om alles zo ingewikkeld mogelijk uit te leggen maar in feite kun je al wat ingewikkeld is ook vrij kort formuleren zonder er te diep op in te gaan. In het kort gezegd zou je het volgende kunnen zeggen:

"Alles is energie."melkwegstelselIn de wetenschap wordt er onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten energie. Hier bedoelen we echter de energie waar deze energieën uit voortkomen. Omdat dit soort energie wetenschappelijk (nog) niet erkend is en dus hiervoor nog geen naam bestaat, zal ik het hier "oorspronkelijke energie" noemen. Deze energie is als een onzichtbare mist, bestaande uit zeer kleine energiedeeltjes, dat het gehele universum omvat – zelfs de ruimte die voor ons leeg lijkt.


Het is door kwantumwetenschappers opgemerkt dat ieder kleinste deeltje een eigen bewustzijn lijkt te hebben. Het universum is namelijk holistisch (alomvattend), dat wil zeggen dat alles wat bestaat onderdeel uitmaakt van één geheel. Alles is als een web op energetisch niveau met elkaar verbonden. Alles dat energie opwekt zendt trilling uit. Deze oorspronkelijk energie uit zich door geheel het universum in verschillende vormen en op verschillende trillingsfrequenties.


Dit is precies wat de uitvinder, elektrotechnicus en natuurkundige Nikola Tesla (1856-1943) bedoelde met zijn volgende bekende uitspraak:

Als je de geheimen van het Universum wilt ontdekken, denk dan in termen van energie, frequentie en trilling.De theoretisch natuurkundige Albert Einstein zag in het jaar 1905 het verband tussen de natuurkundige grootheden massa (materie) en energie dat de massa-energierelatie werd genoemd. De formule die deze relatie weergeeft: "E = mc2", is de bekendste formule uit de relativiteitstheorie. Het staat voor:


Energie (E) in een systeem (een atoom, een persoon, het zonnestelsel) is gelijk aan zijn totale massa (m) vermenigvuldigd door de lichtsnelheid in een vacuüm in het kwadraat (c, gelijk aan 300.000 km per seconde).Deze eenvoudige formule toont aan dat massa omgevormd kan worden tot energie door het te versnellen en energie tot massa door het te vertragen. Einstein ontdekte dus dat materie eigenlijk een vertraagde en verharde vorm van energie is, en ook dat zelfs een heel klein beetje materie omgezet kan worden in een geweldige hoeveelheid energie.

Stoffelijke materie bestaat uit atomen (clusters van kleine energiedeeltjes) die zelf onderling verschillende energetische trillingsfrequenties hebben. Materie bestaat uit energie op wel zo'n lage trillingsfrequentie dat het zodanig verhard is dat het voor ons solide lijkt. Net zoals water in ijs veranderd als watermoleculen minder hard gaan trillen, zo kan energie ook in materie veranderen als de trillingsfrequentie wordt verlaagd. Omgekeerd kan materie ook in energie worden veranderd door de trillingsfrequentie aanzienlijk te verhogen. Feitelijk gezien kan niets werkelijk solide zijn, aangezien een atoom slechts voor 0,01% uit materie bestaat.

Einstein ontdekte tevens wat hij de "wet van behoud van energie" noemde, wat er in het kort op neer komt dat energie nooit kan verdwijnen of worden vernietigd, maar slechts van vorm kan worden veranderd. En omdat alles afkomstig is van energie, is dit zo met alles in het universum; Alle “bouwstenen” bestonden al sinds de oerknal en veranderen steeds slechts van vorm. Zo wordt alles in het universum hergebruikt op de één of andere manier.

Licht, geluid, warmte en materie zijn allemaal verschillende vormen van dezelfde energie en kunnen dan ook van vorm veranderen. Vaste stoffen kunnen smelten tot vloeistoffen, die daarna ook weer gassen kunnen worden. De snelheid van het licht is weliswaar veel hoger dan van het geluid, maar als je het licht zou kunnen vertragen naar de snelheid van het geluid zou je het licht niet meer kunnen zien, in plaats daarvan zul je alleen geluid horen; Het licht wordt hier dus omgezet in geluid maar het blijft dezelfde energie. In de oudheid waren alchemisten al op de hoogte van de theorie dat elk element van de elementen: vuur, water, aarde, en lucht, omgezet kon worden naar een ander element, wat men dan "transmutatie" noemde.

Deze "oorspronkelijke energie" van het universum is wat wij God kunnen noemen; Gevormd heeft tot vele vormen van energie en verschijningsvormen, en met verschillende bewustzijnsniveaus. God is de Eenheid die onder andere ook bekend is als: Allah, de Vader, de Bron, de Grote Geest en vele andere namen. In de oude Christelijke gnostiek werd God daarnaast "het Al" genoemd, verwijzend naar: "al wat er bestaat", en zagen God al reeds als de transcendente kracht die door het gehele universum leeft. God kan beschouwd worden als het Grote Geheel, dat men zich zou kunnen voorstellen als een enorme zee van energie waarvan alles en iedereen in dit universum slechts een druppel, een heel klein deeltje van het geheel is, of als een reusachtige diamant waarbij iedereen een afzonderlijk facet is met geheel unieke karakteristieken. Niemand is hierbij meer of minder waard dan de ander. Of men nu een arme bedelaar is of een machtige koning, voor God is echter iedereen gelijk.Licht (kleur), geluid en warmte zijn vormen van trilling:


Geluid

Geluid zijn trillingen die zich kunnen verplaatsen door lucht en water. Het kan niet gezien worden maar de trilling kan wel gevoeld worden. Trilling van geluid uit zich in golven, namelijk geluidsgolven. Geluidsgolven kunnen bijzonder krachtig zijn zodat het de structuur van een glas kan breken, of zelfs een muur als een supersonisch wapen.Licht (kleur)

Kleuren zijn variaties van licht zijn die ook hun eigen trilling hebben. Het zijn lichtfrequenties die door onze hersenen waargenomen worden als kleuren. Iedere kleur heeft zijn eigen golflengte. Wetenschappelijk benaderd is licht de elektromagnetische straling in het frequentiebereik dat waarneembaar is met het menselijk oog. Als mensen kunnen we binnen het kleurenspectrum maar een beperkte reeks kleuren zien tussen ultraviolet (radiostraling) en infrarood (gammastraling). Duisternis is de mate van afwezigheid van zichtbaar licht.Warmte

Warmte is energie die ontstaat als materiedeeltjes bewegen. Koude is de mate van afwezigheid van warmte. Vernomen wordt dat wat absoluut koud is ook absoluut stil staat, maar dat zal onmogelijk zijn omdat alles in de kosmos voortdurend in beweging is. Warmte is onder bepaalde omstandigheden ook zichtbaar. Het verschijnsel vuur ontstaat als materie opwarmt tot een hoge temperatuur, waardoor de warmteuitstraling van de zeer kleine roetdeeltjes voor ons ook zichtbaar wordt als variaties van licht binnen het kleurenspectrum. Door een infraroodcamera kan men, vooral in het donker, de warmtestraling van onder andere levende wezens en automotoren zien in het infrarode deel van het elektromagnetisch spectrum.


Gedachten en gevoelens

Ook gedachten en gevoelens zijn vormen van energie die zeer echt en krachtig zijn. Er wordt dan ook wel eens gezegd: "Gedachten zijn krachten", en: "de geest is sterker dan het lichaam". Gedachten zijn scheppend van aard; Alles wat gemaakt of gedaan is, wordt van tevoren bedacht. Daarnaast vormen gedachten ook je eigen visie op de werkelijkheid, en daarbij het beeld wat je van jezelf en anderen hebt. Het is daarom verstandig om je gedachten goed te kiezen en daarom je gedachtegang positief en je geest helder te houden.

Gedachten zijn alsof je steeds dichterbij een vergrootglas ergens op richt; Hoe meer en hoe langer je ergens aan denkt hoe "groter" en invloedrijker het in jouw geest, jouw belevingswereld wordt. Als je jezelf te veel met negatieve gedachten inlaat zal jouw belevingswereld ook negatiever worden, maar als je goed kunt relativeren, en kunt beseffen dat compassie goed is maar je met meelijden werkelijk niemand baat, zal je belevingswereld positiever worden. Jouw eigen persoonlijke belevingswereld is een constructie die je zelf hebt gemaakt, en is altijd veranderbaar. Met niet-vooringenomen, onbevooroordeelde, en ruimdenkende manier van denken vergaart men meer wijsheid, begrip, kennis en inzicht, vergeleken met een meer bekrompen denkgeest.

Volgens de vier nobele waarheden van de Boeddha, is begeerte de oorzaak van het lijden. Begeerte is een sterke wens of hunkering naar iets dat je zo graag wil (hebben) dat je het noodzakelijk, essentieel maakt voor je eigen gevoel van geluk. Je kunt jezelf namelijk onnodig kwellen door je zinnen op iets te zetten wat je maar niet lukt om te krijgen/bereiken of waarvan het niet zeker is dat je het zult krijgen/bereiken. Wat men met deze boeddhistische spreuk wil zeggen is dat het in zo'n geval beter is om dit begeren op te geven en hier dan vrede mee te hebben in plaats van hieronder te blijven lijden. Je kunt ook gewoon iets "willen" zonder dat je het essentieel voor je eigen geluksgevoel maakt. Begeerte kan een soort van tunnelvisie zijn dat is te vergelijken met iets dat je zo graag wilt hebben dat je de andere goede dingen en mogelijkheden in je leven niet opmerkt, en waarbij je jezelf hierdoor net zo lang te kort doet totdat je hetgeen hebt gekregen, als je dat immers kunt krijgen. (En mocht je het dan uiteindelijk toch krijgen, dan kan het natuurlijk ook nog tegenvallen.)Liefde en vrees

Ieder levend wezen heeft een energieveld dat zich uitstraalt vanuit het midden tot rondom het lichaam dat we de aura noemen. Het trillingsniveau van dit energieveld kan zich in feite dynamisch afstemmen op verschillende trillingsfrequenties van laag tot hoog, zoals een radio zich af kan stemmen op de frequentieband van verschillende radiostations. Als iemand zich negatief voelt is men afgestemd op de lagere vibraties, en wanneer men zich positief voelt is men afgestemd op de hogere vibraties.


Als energetische concepten kunnen liefde en vrees als elkaars uiterste tegenpolen beschouwd worden; Liefde als de hogere vibraties en vrees als de lagere vibraties. Liefde is de hoogfrequente energie van de Schepper van het universum, dat onvoorwaardelijk door alle levens- en verschijningsvormen vloeit. Iedereen heeft hier dus evenveel recht op, want voor de Schepper zijn alle wezens gelijk. Vrees (angst) is een staat van verwarring waarbij men een negatieve of destructieve (liefdeloze) gebeurtenis verwacht en waardoor het gevoel met het lichaam verminderd wordt (om lichamelijk letsel minder te voelen), maar dit verminderd ook de stroom van onvoorwaardelijke Liefde. Allegorisch gezien zou men kunnen zeggen dat vrees - als de tegenhanger van Liefde - het ontbreken of stagnatie van Liefde is.


Wanneer men negatief in het leven staat en bevreesd, afgunstig, jaloers, onzeker of bezorgd is (dit zijn eigenlijk allemaal vormen die geassocieerd kunnen worden met vrees), stemt men zich af op de lagere, minder zuivere vibraties van het Liefde/vrees spectrum, maar wanneer men positief in het leven staat, zorgzaam en op zijn/haar gemak is, stemt men zich af op de hogere en zuivere vibraties van Liefde.


Energieën van dezelfde soort trekken elkaar aan, wat de wet van aantrekking wordt genoemd. Wanneer iemand vreest kan men zich kwetsbaar voelen voor potentieel negatieve energetische invloeden op het trillingsniveau waar men zich op dat moment begeeft, maar op het moment dat men zich in de hogere frequentie van liefde verplaatst, voelt men zich beschermd door deze energie.

Mensen die energieën kunnen waarnemen kunnen een hoge intensiteit van liefde zien als een subtiel doorschijnend wit of gouden licht. Als men angst heeft, bijvoorbeeld wanneer men alleen in het donker is, kan men ook aan God (of de hogere geestelijke wereld) vragen om liefde en licht te mogen ontvangen. Wanneer dit dan ontvangen wordt zal de lagere vibratie van angst als sneeuw voor de zon smelten door de hogere vibratie van licht en liefde en zal zich veilig en beschermd voelen.Terug naar het artikelenoverzicht

Terug naar boven

 


Geen enkele tekst op deze website mag zonder toestemming elders gebruikt worden zonder uitdrukkelijk geschreven toestemming van de auteur.
Voor vragen en feedback kunt u een .