Manuel van der Avoird
Energetisch Therapeut


Home   ·   Contact   ·   Artikelen

Buitenzintuiglijke waarneming


Ieder mens heeft het vermogen van buitenzintuiglijke waarneming, maar het is bij de meeste mensen echter nog niet ver ontwikkeld. Door het verhogen van het bewustzijn en trillingsniveau zal men ontvankelijker worden voor de hogere werkelijkheid en de geestelijke wereld, wanneer men zich op deze golflengtes afstemt.

buitenzintuiglijke waarnemingIn de oudheid werden op verschillende plaatsen in de wereld uitgebreide vormen van metafysieke leer doorgegeven in inwijdingsscholen die men ook wel "mysteriescholen" noemde. Het is een eeuwenoude, universele kennis dat toen vanuit de geestelijke wereld aan de leiders van de scholen werd doorgegeven en die deze leringen weer doorgaven aan toekomstige priesters en priesteressen. Door deze kennis en methoden (waaronder soms zware en gevaarlijke beproevingen) werd het bewustzijn van de leerling in een sneller tempo verhoogd, waardoor tevens buitenzintuiglijke waarneming kon worden ontwikkeld en het leren genezen met de handen, met als doel om hiermee hulpbehoevende mensen te kunnen helpen. Volgens bepaalde overleveringen zou ook Jezus van Nazareth als jongeman leer hebben ontvangen van diverse mysteriescholen in de wereld.

Er zijn verschillende vormen van buitenzintuiglijke waarneming, waaronder: Helder zien, helder voelen, helder weten, helder horen, helder proeven, helder ruiken, psychometrie en telepathie.


Helder zien

Het waarnemen van heldere beelden in de geest (het “geestesoog”), ook wel visioenen genoemd. Deze kunnen opkomen terwijl je in een veranderde bewustzijnstoestand verkeerd, zoals tijdens de slaap-waak staat; De korte tijd wanneer je wakker wordt maar nog niet geheel bent ontwaakt. Deze beelden zijn vaak symbolisch van aard, en dan gaat het om een boodschap, maar kunnen ook een mogelijke toekomst of iets uit een vorig leven laten zien. Helderziendheid omvat tevens het vermogen om aura's en andere energieën te zien die onzichtbaar zijn voor het blote oog met behulp van de lichtgevoelige zenuwen in de pijnappelklier, dat ook wel het zogenaamde “derde oog” wordt genoemd.


Helder voelen

Dit betreft het kunnen oppikken en aanvoelen van energieën en gevoelens van andere wezens, entiteiten en plaatsen. Een persoon dat bovengemiddeld gevoelig hiervoor is wordt ook wel “hooggevoelig” genoemd ("high sensitive person", HSP).

Het is mogelijk om gevoelens en emoties zoals pijn en vermoeidheid van iemand anders te voelen wanneer deze dichtbij is. Dan voelt men, meestal in een mindere mate, de sensatie van deze pijn op precies dezelfde plaats als de persoon die deze pijn werkelijk met zich meedraagt. Dit komt omdat het emotionele lichaam als een reflector werkt, aangezien het licht/energie van anderen weerkaatst; Het reageert op externe stimulatie zoals de energieën van andere mensen, gebeurtenissen, emotionele aanhechtingen en verslavingen. Normaal gesproken vervagen deze gevoelens geleidelijk wanneer men zich verwijderd van de andere persoon of personen die deze gevoelens met zich mee dragen. Voor dit soort gevoelens kan men zich echter wel afschermen. Soms kan men zelfs subtiele duwtjes voelen aan het hoofd die gegeven worden door engelen en gidsen.

Gewoonlijk blijft op iedere plaats een restproduct van de eerder aanwezige energie aanwezig, net zolang deze (opnieuw) getransformeerd wordt door de invloed van een andere energie. Als men zichzelf toestaat om de energieën van plaatsen aan te voelen, kan men negatieve energieën aanvoelen als zwaar en belastend en positieve energieën als licht, verheffend en opmonterend.

Het is niet duidelijk of elektrosensititeit ook tot heldervoelendheid kan worden gerekend. Mensen die elektrosensitief zijn kunnen echter elektrische velden voelen en hier soms last van hebben. Het is raadzaam om blootstelling aan deze velden tot een minimum te houden. (Zie het artikel: "Elektrosensitiviteit".)


Helder weten

Mensen die helderwetend zijn weten soms gewoon dingen. Ze kunnen niet logischerwijs verklaren hoe ze dit weten of waar de informatie of het idee vandaan komt. In bepaalde gevallen komt deze informatie plotseling binnen, alsof men zich plots iets herinnerd. Deze informatie komt natuurlijk niet uit het niets; Het kan komen van je geleidegidsen of van je eigen onderbewustzijn (het hogere zelf). Helder weten is niet te verwarren met het in je hoofd "horen" van stemmen.


Helder horen

Dit is wanneer men iets kan horen terwijl men het niet zou moeten kunnen horen met de fysieke oren, , bijvoorbeeld als men ergens een stuk uit de buurt is, maar het toch innerlijk hoort. Hier wordt het "gehoord" zoals een innerlijke stem in het hoofd, net zoals men "hardop denkt".

Als men aandachtig genoeg luistert, kan men slechts aan het geluid van de emotie in een stem al vaak al veel kunnen opmaken wat de persoon wil zeggen ongeacht in welke taal waarin hij/zij spreekt. Hierdoor is het soms mogelijk dat iemand kan horen ofdat iemand liegt. Dit is dan wel geen helderhorendheid maar duidt op een ontwikkeld inlevingsvermogen wat ook bij een ontwikkeld bewustzijn hoort.


Helder proeven

Hierbij neemt men subtiel de smaak of sensatie van iets waar van iets dat dichtbij is, maar toch niet op de tong heeft. De trilling van de smaak wordt hier opgepikt door de aura en door de hersenen vertaald als een lichte smaak of sensatie.


Helder ruiken

Dit wil zeggen als men energieën kan "ruiken" die normaal gesproken geen geur hebben. Zo kan men bijvoorbeeld de energie ruiken van een ziek orgaan of gezwel.


Psychometrie

Psychometrie is het vermogen om informatie te ontvangen van objecten of gebieden door het in de handpalmen vast te houden. Zoals informatie over de eigenaar van het object, bijvoorbeeld, of een beeld van iets dat met dit object gebeurd is in het verleden. Dit is mogelijk omdat vrijwel ieder object geladen is met verschillende energieën, zoals de energie van de eigenaar van het object. Deze energieën worden waargenomen als gevoelens die daarnaast door het onderbewuste “vertaald” kunnen worden als mentale beelden.


Telepathie

Telepathie is de rechtstreekse verzending en ontvangst van gedachte van één persoon naar een ander persoon. Om dit te laten werken moeten deze mensen tot op zekere hoogte op elkaar afgestemd zijn. Het kan gebruikt worden op korte afstand, maar tevens over lange afstanden. Dit is mogelijk omdat alles op energetisch niveau met elkaar in verbinding staat. Het kan zijn dat bij telepathie over lange afstanden het astrale lichaam gebruikt wordt waarmee men vrij kan reizen naar, en zich verbinden met de ander.


Terug naar het artikelenoverzicht

Terug naar boven

 


Geen enkele tekst op deze website mag zonder toestemming elders gebruikt worden zonder uitdrukkelijk geschreven toestemming van de auteur.
Voor vragen en feedback kunt u een .